Serwis internetowy www.imagine-x.pl którego właścicielem jest firma Imagine-X Dawid Stanisz z siedzibą w 31-214 Kraków, ul. Mackiewicza 21/49, NIP: 9451957489, REGON: 120875398 nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem strony internetowej www.imagine-x.pl ani żadnej innej, będącej w jej posiadaniu. Wszelkie transakcje sprzedaży odbywają się podstawie indywidualnych ustaleń i umów, do których zawarcia niezbędny jest kontakt obu stron transakcji oraz wzajemne ustalenie praw i obowiązków. Poniższy regulamin ustala ogólne zasady, które obowiązują przy sprzedaży produktów i usług oferowanych przez firmę

§1

Postanowienia ogólne, definicje

 1. Sprzedającym (występującym w umowach jako strona dostarczająca usługi, wynajmująca, wydzierżawiająca, produkująca bądź jakkolwiek inaczej w jasny, zdefiniowany sposób) jest firma Imagine-X Dawid Stanisz z siedzibą w 31-214 Kraków, ul. Mackiewicza 21/49, NIP: 9451957489, REGON: 120875398.
 2. Kupującym jest podmiot zlecający Sprzedającemu jakiekolwiek usługi bądź nabywający za jego pośrednictwem inne, wytworzone przez niego lub dostarczone produkty.
 3. Firma Imagine-X Dawid Stanisz nie świadczy usług ani nie sprzedaje produktów podmiotom indywidualnym nie będącym zarejestrowanymi przedsiębiorcami, spółkami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego.
 4. Firma Imagine-X Dawid Stanisz dostarcza produkty i usługi dla firm.
 5. Serwis www.imagine-x.pl (również w wersji http://imagine-x.pl) nie jest sklepem internetowym i pełni jedynie funkcje reklamowe i informacyjne, prezentując ogólną ofertę jego właściciela.

§2

Składanie zamówień

 1. Aby złożyć zamówienie lub podpisać umowę, niezbędny jest kontakt z przedstawicielem właściciela serwisu (zakładka “Kontakt” w serwisie).
 2. Złożenie zamówienia / podpisanie umowy jest możliwe jedynie po ustaleniu wszelkich szczegółów transakcji, zakresu dostaw, odpowiedzialności stron, gwarancji, terminów realizacji, sposobów i terminów płatności, sposobów odstąpienia od umowy, danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za realizację umowy / zamówienia, terminu obowiązywania umowy, kar umownych i innych zapisów podlegających indywidualnej negocjacji.
 3. Właściciel Serwisu nie podpisuje umów ani nie przyjmuje zamówień składanych drogą telefoniczną.
 4. Właściciel Serwisu nie nagrywa telefonicznych rozmów handlowych.
 5. Zamówienie / umowa jest przyjmowana do realizacji jedynie po jej obustronnym podpisaniu i zaakceptowaniu wszelkich zawartych w nich ustaleń. Jako podpisane, uważa się dokumenty w formie papierowej, z podpisami i pieczątkami przedstawicieli stron umowy / zamówienia. Dopuszczalne jest przesyłanie drogą elektroniczną zeskanowanych dokumentów (umowy lub zamówienia), jednak niezbędne jest posiadanie egzemplarza wersji papierowej (oryginalnej).
 6. Złożenie podpisu pod umową / zamówieniem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu jak również z akceptacją warunków danej umowy lub zamówienia.
 7. Zamówienia mogą być składane osobiście w siedzibie właściciela serwisu, podczas spotkania handlowego lub drogą elektroniczną na adresy w domenie @imagine-x.pl (lub innych serwisów będących własnością właściciela serwisu) i umieszczone bądź w zakładce “Kontakt” w serwisie lub w stopkach maili przesyłanych w ramach korespondencji pomiędzy stronami. Potwierdzenie zamówienia / umowy zostało opisane w powyższych punktach §2.

§3

Formy płatności

 1. Firma Imagine-X Dawid Stanisz przyjmuje płatności w formie gotówkowej (za pokwitowaniem, na podstawie faktury VAT) lub w formie przelewu bankowego na wskazane w dokumencie sprzedaży (faktura VAT) konto bankowe, prowadzone przez bank na zlecenie firmy Imagine-X Dawid Stanisz.
 2. Warunki, formy i terminy płatności określane są każdorazowo indywidualnie w umowie / zamówieniu pomiędzy stronami. Jedynym dokumentem sprzedaży stosowanym przez firmę Imagine-X Dawid Stanisz są faktury VAT, zgodne z polskimi przepisami prawa podatkowego.
 3. Firma Imagine-X Dawid Stanisz jest płatnikiem podatku VAT.

 §4

Reklamacje

 1. Stronie nabywającej produkty lub usługi od firmy Imagine-X Dawid Stanisz przysługuje prawo do ich reklamacji zgodnie z przepisami polskiego prawa.
 2. Firma Imagine-X Dawid Stanisz zobowiązuje się do należytego, priorytetowego i transparentnego wyjaśnienia wątpliwości.
 3. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej (na adres firmy Imagine-X Dawid Stanisz), elektronicznej (e-mail) lub osobiście. W przypadku zgłoszenia osobistego sporządzany jest protokół, podpisywany przez obie strony.
 4. Firma Imagine-X Dawid Stanisz do każdego sprzedawanego produktu lub usługi dostarcza pełną dokumentację, z prawami i obowiązkami stron transakcji. Każdorazowo, kwestie te opisane są we wspominanych umowach i zamówieniach, podpisywanych przez obie strony transakcji.

§5

Pliki cookies, warunki korzystania z Serwisu

 1. Właściciel serwisu informuje, że polityka prywatności znajduje się pod adresem http://imagine-x.pl/polityka-prywatnosci/ i zawiera w sobie informacje o plikach ‘cookies’.
 2. Właściciel serwisu informuje, iż treści zawarte w serwisie są jego wyłączną własnością (chyba, że w konkretnym miejscu wskazano inaczej, np. cytując źródła) i podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów o Prawie autorskim. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie, dekompilacja, wykorzystywanie do celów komercyjnych całości serwisu bądź jego części bez pisemnej zgody właściciela serwisu jest całkowicie zabronione.
 3. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności celem prawidłowego korzystania z witryny.
 4. Właściciel serwisu dokłada starań, aby treści prezentowane w serwisie były aktualne i interesujące.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, wątpliwości lub niejasności należy kierować do właściciela serwisu, pana Dawida Stanisza: tel. 796 46 46 41, e-mail: dawid@imagine-x.pl
 2. Wszelkie aktualizacje Regulaminu będą publikowane na stronie www.imagine-x.pl i będą wchodziły w życie w terminie 21 dni od daty publikacji, natomiast wersje archiwalne będą przechowywane i udostępniane publicznie na witrynie.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 03 marca 2015r. do chwili wprowadzenia jakichkolwiek zmian, o których właściciel serwisu poinformuje, zgodnie z pkt. 2 niniejszego paragrafu.